Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU CWICZENIAREHABILITACYJNE.PL

  • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu wwwcwiczeniarehabilitacyjne.pl – właścicielem którego jest CMZ sp. z o.o. NIP 8272305077, REGON 101649834, KRS 0000473785, ul. Zabrodzie 38, 98-277 Brąszewice zarejestrowana przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
e-mail: kontakt@cwiczeniarehabilitacyjne.pl
Każda osoba, przystępująca do korzystania z usług oferowanych przez Właściciela Serwisu oświadcza, że zapoznała się z określonym w przedmiotowym Regulaminie zbiorem zasad korzystania z Usługi, wyraża zgodę na związanie jego treścią i jednocześnie akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

Z usług świadczonych przez Właściciela Serwisu mogą korzystać tylko podmioty korzystające z Internetu, które dokonały uprzedniej rejestracji na warunkach określonych w Regulaminie.

  • 2 SŁOWNICZEK TERMINÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE

Użyte w treści Regulaminu terminy oznaczają:

Serwis – strona internetowa o adresie cwiczeniarehabilitacyjne.pl

Właściciel Serwisu – podmiot wskazany w § 1 niniejszego Regulaminu.

Użytkownik– jest to osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych w ramach Serwisu.

Usługa –Usługa świadczona przez Właściciela Serwisu w domenie cwiczeniarehabilitacyjne.pl, polegająca na udostępnianiu nagrań z  ćwiczeniami, umożliwieniu tworzenia list nagrań oraz wymiany stworzonych list pomiędzy użytkownikami Serwisu – na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Logowanie – czynność faktyczna, dokonywana przez Użytkownika celem korzystania z Usługi, polegająca na podaniu w udostępnionym Serwisie indywidualnego loginu oraz hasła.

Konto użytkownika – jest to indywidualnie przyznane Użytkownikowi konto, umożliwiające korzystanie z Usługi.

Siła wyższa – wszelkiego rodzaju zdarzenia zewnętrzne, których skutków nie da się przewidzieć, ani też im zapobiec, pozostające poza sferą władztwa oraz nadzoru Właściciela Serwisu;

Blokada usługi – brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Usługi;

Rejestracja – przystąpienie przez Użytkownika do Usługi, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego tj. podanie wymaganych formularzem danych osobowych, zaakceptowanie jego postanowień;

Rezygnacja – jednostronne oświadczenie woli Użytkownika w przedmiocie zaniechania korzystania z Usługi, przekazane Właścicielowi Serwisu w formie pisemnej lub poczty elektronicznej na adres: kontakt@cwiczeniarehabilitacyjne.pl

 

  • 3 ZAKRES PRAW I OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELA SERWISU

Właściciel Serwisu jest tylko i wyłącznie administratorem danych o których mowa w § 4  niniejszego Regulaminu, zobligowanym w szczególności do zarządzania nimi w sposób odpowiadający realizacji przedmiotu świadczonej usługi.

Obowiązkiem Właściciela Serwisu, dbającego o stały rozwój i zapewnienie funkcjonalności Serwisu, jest dokonywanie aktualizacji zasobów Serwisu. Na czas trwania aktualizacji Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo w czasowym zaprzestaniu świadczenia Usługi.Zaprzestanie świadczenia Usługi oraz zablokowanie dostępu do domeny Użytkownika dokonane przez Właściciela Serwisu jest możliwe tylko w enumeratywnie wyszczególnionych przypadkach, kiedy to Użytkownik:

  1. a)    Używa oraz korzysta z Serwisu, a także posiadanego przez siebie konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub gdy swoim działaniem rażąco narusza dobre obyczaje, ustalone zwyczaje oraz zasady współżycia społecznego.
  2. b)    Dopuścił się naruszenia któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu, zawartej umowy, jeśli tylko takie naruszenie utrudnia lub uniemożliwia dalsze świadczenie Usługi przez Właściciela Serwisu
  3. c)    W zgłoszeniu rejestracyjnym podał nieprawdziwe, lub choćby niepełne dane uniemożliwiające w sposób jednoznaczny jego identyfikację.

 

  • 4 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas rejestracji Usługi dla celów korzystania z Usługi, a także wystawienia dokumentów rozliczeniowych.

Właściciel Serwisu zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych podmiotom trzecim, a także zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych przed ich ujawnieniem osobom postronnym.

Wszelkie dane zgromadzone na serwerze Właściciela Serwisu, przechowywane w związku ze świadczoną Usługą stanowią informację poufne i nie będą wykorzystywane przez Właściciela Serwisu w innym celu, niż realizacja Usługi oraz dla celów marketingowych, za zgodą Użytkownika . Właściciel Serwisu nie będzie także ujawniał przedmiotowych danych podmiotom trzecim.

Administratorem zbioru danych osobowych, obejmujących swoim zakresem dane Użytkowników jest Właściciel Serwisu. Właściciel Serwisu jest uprawniony do powierzania w celu przetwarzania danych podmiotom trzecim, z zachowaniem rygorów określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Użytkownik  ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

  • 5 GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁAŚCICIELA SERWISU

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nagrania filmowe stanowią propozycję wykonywania ćwiczeń pomocnych w rehabilitacji. Rezultat ćwiczeń zależny jest od stanu zdrowia pacjenta, systematyczności, i stopnia niepełnosprawności. Użytkownik samodzielne wykonując ćwiczenia bez bezpośredniego nadzoru fizjoterapeuty, wykonuje je wyłącznie na własną odpowiedzialność.

  • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkiego rodzaju materiały, udostępnione przez Właściciela Serwisu w ramach świadczonej Usługi, a także umieszczone na stronach internetowych Właściciela Serwisu, sposób ich przedstawienia – wygląd, układ korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) i przysługują wyłącznie Właścicielowi Serwisu lub licencjodawcom chyba, że co innego wynika z ich treści, okoliczności, a także przepisów szczególnych ogólnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozpowszechnianie, kopiowanie, użycie, korzystanie z materiałów określonych ust. 1 powyżej wymaga pisemnej zgody Właściciela Serwisu pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzaniu zmian w Regulaminie i ich obowiązywaniu po opublikowaniu na stronach internetowych oraz za zgodą Użytkownika.

Utwórz nową listę